Disclaimer

Disclaimer Nederlands

E-mail
De informatie verzonden per e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wilt u direct contact met ons opnemen indien deze e-mail bij vergissing bij u is terecht gekomen! Wij verzoeken u in dat geval, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Brandsma Digitaal Meten B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan en is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of enige bijlage.

Website
De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Ondanks dat is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Brandsma Digitaal Meten B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Voorwaarden
Op alle door BDM verrichte werkzaamheden en leveringen is de DNR2011 van toepassing. Klik hier om de voorwaarde te raadplegen. Al onze werkzaamheden worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht gesloten met Brandsma Digitaal Meten B.V. en haar rechtsvoortgangers.


Disclaimer English

E-mail
The information sent in this e-mail is confidential and destined solely for the addressee(s). The use of this information by parties other than the addressee(s) is prohibited. This e-mail is destined solely for the addressee(s). Please contact us immediately if this e-mail was erroneously sent to you. In this case, we ask that you do not use the contents nor distribute them to third parties as this message can contain confidential information, protected by a duty of professional confidentiality. The disclosure, reproduction, distribution and/or supply of this information to third parties is not permitted. Brandsma Digitaal Meten B.V. is not responsible for the accurate and complete conveyance of the contents of the e-mails it sends, nor for the timely receipt thereof, and is not liable for any viruses contained in this e-mail and/or any attachments.

Terms
All of our work is carried out pursuant to an agreement for professional services concluded with Brandsma Digitaal Meten B.V. and its legal predecessors. The DNR2011 applies to all work and deliveries performed by BDM. Click here to consult the conditions.

Boonstra Installaties

NIEUW: LayoutPrinter®

Deze beweeglijke robot print CAD-tekeningen rechtstreeks op de ondergrond met een indrukwekkende snelheid en precisie. Ervaar hoe de LayoutPrinter® het werk op de werkvloer transformeert!

Meer informatie